Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa izcīņas skijoringā nolikums 2018

 

APSTIPRINĀTS
LaMSF Skijoringa komisijā A.Rasmanis

APSTIPRINĀTS
LaMSF ģenerālsekretārs K.Kuļikovs

2017 .gada 9 novembrī

Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa izcīnas skijoringā

N O L I K U M S   2018.

Latvijas nacionālā atklātā individuālā čempionāta (turpmāk – Latvijas čempionāts) skijoringā nolikums ir dokuments,kas nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas čempionātaskijoringā sacensības. Jarodas neskaidrības sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciiju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Skijoringa komisija. Visus strīdus, kas saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija (DAK).
Nolikumā lietotie saīsinājumi:

Latvijas Motosporta Federācija – LaMSF
Disciplinārā Arbitrāžas komisija – DAK
Nacionālās atzītās Motosporta Federācijas – FMN

1. Vispārēji noteikumi

1.1. Latvijas čempionāts notiek atbilstoši LaMSF Disciplinārajam un Arbitrāžas kodeksam, LaMSF Skijoringa noteikumiem un šī nolikuma prasībām, un tām ir atklāts statuss (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas čempionāta sacensībās ar savas FMN izdotām licencēm un atļaujām).

1.2. Katram posmam jābūt atsevišķam nolikumam, kas nav pretrunā ar šo nolikumu, bet gan papildina to un ir apstiprināts LaMSF ne vēlāk, kā nedēļu pirms sacensībām.

1.3. Latvijas čempionātā skijoringā piedalās sportisti ar LaMSF vai citas FMN izdotām licencēm.

1.4. Klubu čempionāts notiek vienlaikus ar Latvijas čempionātu un Latvijas kausu.

1.5. Latvijas čempionātā paredzēti ne vairāk kā 8 posmi.

2. Klases, dalībnieki, motocikli (turpmāk mtc.), riepas un starta numuri:

2.1. Latvijas čempionāta klases un motocikli:

Klase Līdz (cm3) Skaidrojums

 MTK

(Mazā Tautas klase)

No 125 (2 – taktu mtc.)

No 150 (4 – taktu mtc.)

Ielas motocikli ar ielas riepām. (Nevar piedalīties ar Enduro motocikliem, kas ražoti enduro sporta sacensībām).

 MMK

(Mazā Meistaru klase)

No 125 (2 – taktu mtc.)

līdz 250 (4 – taktu mtc.)

 LTK

(Lielā Tautas klase)

No 125 (2 – taktu mtc.)

No 150 (4 – taktu mtc.)

Krosa motocikli ar ielas riepām.

(Jebkurš motocikls)

 LMK

(Lielā Meistaru klase)

No 201 (2 – taktu mtc.)

No 251 (4 – taktu mtc.)

 Vecmeistari

No 125 (2 – taktu mtc.)

No 150 (4 – taktu mtc.)

 

2.2. Latvijas Kausa izcīņas klases un motocikli:

 

 Klase  Līdz ( cm3)  Skaidrojums
< 85 cm3

65 – 85  (2 – taktu mtc.)

75 – 150 (4 – taktu mtc.)

RTK

(Retro tautas klase)

No 125 (2 – taktu mtc.) atļauts ar bijušo soc. valstu motocikliem (Iž čž …) ; 2-taktu mtc. ar gaisa dzesi (nevar būt centrālais amortizators un disku bremzes) ar ielas riepām.

RMK

(Retro meistaru klase)

No 125 (2 – taktu mtc.) atļauts  ar bijušo soc. valstu motocikliem (Iž čž …) ; 2-taktu mtc. ar  gaisa dzesi (nevar būt centrālais amortizators un disku bremzes)

2.3.  Dalībnieku vecums:

klase

Vecums

85

no 5 līdz 15 gadiem

MTK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem. No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem

MMK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250  (4-taktu mtc.) no 14 gadiem. No 201 (2-taktu mtc.) no 15 gadiem

LTK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem. No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem

LMK

no 15 gadiem

RTK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem. No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem

RMK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem. No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem

Vecmeistari

kopējais gadu vecums 85 gadi, braucēja vecums ne mazāk par 45 gadiem.

KBR

MX 2 Solo motocikli ar un 175cm3 – 250cm3  4- taktu dzinējiem, 100cm3-150cm3  2T no 14 gadiem.

MX 1 Solo motocikli ar 290cm3- 650cm3 4- taktu dzinējiem, 180cm3-500cm3 2T no 15 gadiem

KAR

MX 2 Solo motocikli ar un 175cm3 – 250cm3  4- taktu dzinējiem, 100cm3-150cm3  2T no 14 gadiem

MX 1 Solo motocikli ar 290cm3- 650cm3 4- taktu dzinējiem, 180cm3-500cm3 2T no 15 gadiem

ATV

no 18 gadiem

Kvadri open

no 15 gadiem

2.4. Sportistu sākuma un beigu vecums tiek skaitīts pēc gada.

2.5. Vecuma ierobežojumi attiecas kā uz braucējiem, tā arī uz slēpotājiem.

2.6. Riepas:

2.6.1. MTK ; LTK  un RTK motocikliem piemērojamas tikai ielas motociklu riepas, kuras nedrīkst būt grieztas vai citādi pārveidotas. Nedrīkst būt motokrosa, enduro vai citas sporta riepas;

2.6.2. MMK ; LMK motocikliem aizmugurē nedrīkst izmantot ielas motociklu riepas;

2.6.3. Nedrīkst izmantot riepas ar radzēm.

2.7. Numuri:

2.7.1. Starta numuri tiek piešķirt pēc iepriekšējā gada absolūtā vērtējuma.

2.7.2. Vienam sportistam ir viens starta numurs visās skijoringa un motokrosa klasēs.

2.7.3. Sportists saglabā iepriekšējās Skijoringa sezonas numuru. Sportistam ir iespēja mainīt numuru (šādā gadījumā tas tiek piešķirts no brīvajiem numuriem rangu tabulā);

2.7.4. Starta numuram jābūt uz motocikla abos sānos un priekšpusē, un vēlams uz sportistu muguras un tam jāsakrīt ar mtc. Nr.;

2.7.5. Cipariem jābūt skaidri saprotamiem un vienā krāsā:

               Gaišs fons – Tumši cipari
               Tumšs fons – Gaiši cipari

3. Trases

3.1. Trasēm jāatbilst vides aizsardzības un LaMSF Skijoringa noteikumu prasībām, kā arī sacensību dienā jābūt pieņemtām ar trases pieņemšanas aktu.
4. Drošības noteikumi

4.1. Sportistu un skatītāju drošībai jāatbilst LaMSF Skijoringa noteikumu prasībām.

4.2. Sportisti un skatītāji ir personīgi atbildīgi par vides aizsardzības un savas drošības noteikumu ievērošanu.

4.3. Sportistu drošības nolūkos force majeure gadījumos trase var tikt mainīta un/vai saīsināta un braucienu laiki var tikt mainīti un/vai samazināti.

5. Sacensību norise

5.1. Trases pieņemšana saskaņā ar dienas kārtību.

5.2. Dalībnieku reģistrācija saskaņā ar dienas kārtību.

5.3. Sacensību starta secība notiek saskaņā ar dienas kārtību sacensību dienā.

5.4. Paralēli Latvijas čempionātam skijoringā notiek Latvijas Kausa izcīņa skijoringā un Latvijas čempionāts Ziemas motokrosā.

6. Iziešana uz starta
6.1. Sezonas pirmajā posmā startējošo kārtība tiek noteikta saskaņā ar iepriekšējā gada kopvērtējumu katrā klasē, nākošajos – pēc kopvērtējuma tabulas katrā klasē.

Izbraukšana uz starta MTK un LTK pēc sekojoša principa

1 2 3 4 5 6 7
MTK 1v 2v 3v 4v
LTK 1v 2v 3v

 

6.2. Apvienotajā klasē pirmie uz startu izbrauks Vecmeistari, tad RMK, tad RTK, tad 85ccm

6.3. Sportisti, kuri nav kopvērtējuma tabulā, tiek palaisti pie starta, pēc pieteikšanās secības, aiz kopvērtējuma tabulas esošajiem sportistiem.

 

7. Vērtēšana:

7.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja ekipāža finišējusi kontrollaikā  un ir nobraukts ne mazāk, kā 60% no līdera veiktās distances.

7.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu:

 

Vieta   1v.   2v.   3v.   4v.   5v.   6v.   7v.   8v.   9v.   10v.  11v.  12v.  13v.  14v.  15v.
Punkti   20   17    5   13   11   10    9    8    7    6    5    4    3    2    1

 

7.3. Kopvērtējumu nosaka pēc visos Latvijas čempionāta notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk – priekšpēdējā braucienā utt.

7.4. Kopvērtējumu nosaka pēc visos Latvijas Kausa izcīņas notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk -priekšpēdējā braucienā utt.

7.5. Katra Latvijas čempionāta un Latvijas kausa izcīņas skijoringā posma rezultātu nosaka pēc divu braucienu punktu summas, vienādu punktu summas gadījumā, pēc augstākās ieņemtās vietas otrajā braucienā.

7.6. Latvijas čempionāta un Latvijas kausa izcīņas kopvērtējumu apstiprina Skijoringa komisija.

7.7. Visi sacensību dokumenti atrodas LaMSF sekretariātā.

8. Klubu čempionāta vērtēšana

8.1. Iekaiti dod 4 labākās ekipāžas.  Ieskaite ekipāžai tiek vērtēta pēc braucēja piederības klubam.

8.2. Viens braucējs dod ieskait 1 klasē.

8.3. Kluba piederību nosaka licence.

8.4. Ieskaiti no MTK,LTK,MMK,LMK klasēm var dot ne vairāk kā 2 ekipāžas vienā klasē.

8.5. Ieskaiti no Vecmeistari; 85; RMK un RTK  ieskaiti dod viena labākā ekipāža.

8.6. Ekipāžas iegūst punktus pēc posma kopvērtējuma saskaņā ar klases dalībnieku skaita (cik ekipāžu klasē tik punktus izcīna pirmā vieta, tālāk dilstoša secībā).

8.7. Uzvar klubs ar lielāko punktu summu.

Vienādu punktu summas gadījumā augstāko vietu izcīna klubs, kas ieguvis lielāko punktu summu kādā no posmiem. Tālāk pēdējā posmā,tad priekšpēdējā, utt.

9. Apbalvošana

9.1. Latvijas čempionāta un Latvijas kausa izcīņas posmu uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar posma nolikumu.

9.2. Katra Latvijas čempionāta un Latvijas kausa izcīņas posma godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus un kausus vai medaļas.

9.3. Klašu MTK; LTK; MMK; LMK un Vecmeistari kopvērtējumā 1. vietu ieguvēji izcīna Latvijas čempiona titulu.

9.4. Klašu 85; RMK un RTK klases kopvērtējumā 1. vietu ieguvēji izcīna Latvijas kausu.

9.5. Latvijas čempionāta kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem.

9.6. Jebkura fiziska vai juridiska persona var nodibināt savas speciālās balvas, saskaņojot ar organizatoru.

10. Protesti

10.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min. pēc rezultātu oficiālās paziņošanas. Protests jāiesniedz sekretariātā un tam ir obligāti jābūt reģistrētam.

10.2. Ja protests attiecas uz sacensību nolikumu vai šo noteikumu pārkāpumu, tas jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma atklāšanas, bet jāizskata pēc konkrētā brauciena finiša.

10.3. Protestiem jāpievieno drošības naudu 70 EUR apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek LaMSF Skijoringa komisijai.

10.4. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad
protests jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, līdz konkrētas klases brauciena beigām (brauciena beigas skaitās no tā momenta, kad ir finišējis pirmais sportists), un jāpiemaksā organizatoram 220  EUR par 4T motora izjaukšanu vai 70 EUR par 2T motora izjaukšanu. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš veicis motora izjaukšanu.

10.5. Citus protestus jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma pamanīšanas un tos jāizskata uzreiz pēc finiša.

10.6. Par pretenzijām brauciena laikā protestu iesniedz pēc brauciena, un tas jāizskata ne vēlāk kā 20 min. laikā pēc brauciena finiša.

 

11. Oficiālās personas

11.1. Sacensību žūrija sastāv no sacensību galvenās tiesnešu kolēģijas un LaMSF Skijoringa komisijas nozīmēta pārstāvja.

11.2. Sacensību galvenā tiesnešu kolēģija sastāv no sacensību galvenā tiesneša, sacensību direktora jeborganizatora un tehniskā komisijas pārstāvja.

11.3. Tehniskā komisija darbojas vienas personas sastāvā

11.4. Galvenajam tiesnesim jābūt LaMSF licencētam, savukārt sacensību direktoram jeb organizatoram un tehniskās komisijas pārstāvim LaMSF licence ir vēlama.

 

Dienas kārtība

Dalībnieku reģistrācija skijoringam 8:00 – 9:00.

Ja sportists (kross un kvadri) ir pieteicies  iepriekšējā dienā elektroniski, tad sacensību dienā viņam jāierodas stundu pirms sava starta, lai reģistrētos sacensībām.

Startu secība

Treniņi skijoringa klasēm  9:15-9:35

Atklāšana                        9:40

Klase Starts Laiks (iepazīšanās aplis)
1. starts 85 / MTK / LTK / RTK / Vecmeistari 10.00 15 min + 1 aplis
2. starts MMK / RMK 10.25 15 min + 1 aplis
3. starts LMK 10.50 15 min + 1 aplis
4. starts 85 / MTK / LTK / RTK / Vecmeistari 11.30 15 min + 1 aplis
5. starts MMK / RMK 11.55 15 min + 1 aplis
6. starts LMK 12.20 15 min + 1 aplis
7. starts MX65 / MX85 / Q50 / Q100 12.40 12 min + 1 aplis
APBALVOŠANA skijoringa klasēm
8. starts MX65 / MX85 / Q50 / Q100 13.10 12 min + 1 aplis
9. starts Open Kross bez radzēm 13.25 15 min + 1 aplis 1.aplis
10. starts Open Kross ar radzēm 13.55 15 min + 1 aplis 1.aplis
11. starts Open Kross bez radzēm 14.20 15 min + 1 aplis
12. starts Kvadri OPEN / ATV 14.45 15 min + 1 aplis 1.aplis
13. starts Open Kross ar radzēm 15.15 15 min + 1 aplis
14. starts Kvadri OPEN / ATV 15.35 15 min + 1 aplis

 

Starta laiki ir orientējoši – pēdējā apļa laikā tiek dots skaņas signāls dalībnieku nometnē-līdz nākamajam startam 10 min (5 min līdz boksiem)