Latvijas Čempionāta un Kausa izcīņas, Latvijas Junioru Čempionāta ziemas motokrosā nolikums 2018

Apstiprināts: 09.11.2017 LaMSF Skijoringa komisijas sēdē  …. A.Rasmanis
Apstiprināts: LaMSF ģenerālsekretārs ….. K.Kuļikovs
Apstiprināts: LaMSF motokrosa komisija ….. K.Serģis

LATVIJAS ČEMPIONĀTA un KAUSA IZCĪŅAS,  LATVIJAS JUNIORU      ČEMPIONĀTA  ZIEMAS MOTOKROSĀ
N O L I K U M S  2018

Latvijas atklātā individuālā čempionāta un Kausa izcīņa ziemas motokrosā nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un principus pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa ziemas motokrosā sacensības (turpmāk kopā – nolikums). Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Motokrosa komisija. Visus strīdus, kas saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija.

Nolikumā lietotie saīsinājumi:

Latvijas Motosporta Federācija – LaMSF

Disciplinārā Arbitrāžas komisija – DAK
Nacionālās atzītās Motosporta Federācijas – FMN

Klase “Kross bez radzēm” – KBR

Klase “Kross ar radzēm” – KAR

Klase “Kvadri ATV” – ATV 4×4

 

 

1. Vispārēji noteikumi

1.1. Latvijas čempionāts un Latvijas Kauss ziemas motokrosā notiek atbilstoši LaMSF Disciplinārajam un Arbitrāžas kodeksam, LaMSF Skijoringa nolikumam attiecībā uz dienas kārtību un citiem vispārēja rakstura nosacījumiem (kā piemēram tiesnešu karogu signālu nozīme utt.) un šī nolikuma prasībām, un tām ir atklāts statuss (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa ziemas motokrosa sacensībās ar savas FMN izdotām licencēm un atļaujām).
1.2. Katram posmam jābūt atsevišķam nolikumam, kas nav pretrunā ar šo nolikumu, bet gan papildina to un ir apstiprināts LaMSF ne vēlāk, kā nedēļu pirms sacensībām.
1.3. Latvijas čempionāta un Kausa ziemas motokrosā piedalās sportisti ar LaMSF vai citas FMN izdotām licencēm.
1.4. Latvijas čempionātā ziemas motokrosā  paredzēti ne vairāk kā 10 posmi.

 

 

2. Klases, dalībnieki, motocikli (turpmāk mtc.), riepas un starta numuri:

2.1. Latvijas čempionāta ziemas motokrosā klases, motocikli un dalībnieku vecums:

 

Klase Skaidrojums
 KBR

MX 2 Solo motocikli   ar 175cm3 – 250cm3 4- taktu dzinējiem,

100cm3 – 250cm3  2T. No 14 gadiem. Riepas bez radzēm.

MX 1 Solo motocikli   ar 290cm3- 650cm3 4- taktu dzinējiem,

180cm3-500cm3 2T. No 15 gadiem. Riepas bez radzēm.

 KAR

MX 2 Solo motocikli   ar 175cm3 – 250cm3 4- taktu dzinējiem,

100cm3-250cm3  2T. No 14 gadiem. Riepas ar radzēm.

MX 1 Solo motocikli   ar 290cm3- 650cm3 4- taktu dzinējiem, 180cm3-500cm3   2T. No 15 gadiem. Riepas ar radzēm.

 Kvadri open Četru riteņu motocikli (kvadri) ar dzinēju virs 250cm3. Uz motocikla jābūt labi redzamam priekšējam un aizmugurējam numuram. Pilotam jābūt piestiprinātam motora slāpētājam. No 15 gadiem. Riepas bez radzēm.

Solo Juniori:

MX 65 (ar radzēm, motocikli līdz 65 cm 2- taktu un līdz 125 4T dzinējiem. Motocikli ar riteņiem līdz 14”un 12” Radžu garums ne garāks par 8 mm; Vecums bērni 7-12g. v.)

MX 85 (ar radzēm, motocikli ar 65 cm3 līdz 85 cm3 2-taktu un 75 cm3 – 150 cm3 4-taktu dzinējiem. 65 cm3 motocikli ar riteņiem 17` un 14`, 85 cm3 motocikli ar riteņiem līdz 19` un 16`. Radžu garums ne garāks par 9 mm, Vecums: bērni 9 – 15g. v.)

 

Kvadri Juniori:

Kvadri 50 (Četru riteņu motocikli (kvadri) ar 50cm³ 2-taktu dzinējiem un ar 110cm³ 4-taktu dzinēju. Pilotam jābūt piestiprinātam motora slāpētājam, motociklam jābūt aprīkotam ar kāju sargiem un aizmugurē jābūt numuram, Vecums: bērni 5 – 9 gadi).

Kvadri 100 (Četru riteņu motocikli (kvadri)ar 65cm3 – 100cm3 2-taktu ar ūdens dzesi, vai 110- 160cm3 4-taktu dzinējiem ar gaisa dzesi un 110-150cm 4-taktu ar ūdens dzesi. Pilotam jābūt piestiprinātam motora slāpētājam, motociklam jābūt aprīkotam ar kāju sargiem un aizmugurē jābūt numuram, Vecums: bērni 8 – 13 gadi)

Kvadri Juniori (Četru riteņu motocikli (kvadri) ar 100cm3 – 208,5 cm3 2taktu cilindra dzinējiem ar gaisa dzesēšanu, 150cm3 – 300cm3 4-taktu dzinējiem ar gaisa dzesēšanu, 65cm3 – 125cm3 2-taktu cilindra dzinējiem ar ūdens dzesēšanu un ar 110cm3 – 250cm3 4-taktu dzinējiem ar ūdens dzesēšanu. Pilotam pie jābūt piestiprinātam motora slāpētājam, Motociklam jābūt aprīkotam ar kāju sargiem un aizmugurē jābūt numuram. Vecums: 12-16)

 

2.2. Latvijas kausa ziemas motokrosā klases,  motocikli un dalībnieku vecums:

 

Klase Skaidrojums
 ATV 4×4 No 200 (cm3). Četru riteņu pilnpiedziņas 4×4 motocikli (kvadri) ar dzinēju virs 200cm³. Uz motocikla jābūt priekšā un aizmugurē skaidri saskatāmam numuram. Pilotam jābūt piestiprinātam motora slāpētājam. No 18 gadiem. Riepas bez radzēm.

 

2.3. Sportistu sākuma un beigu vecums tiek skaitīts pēc dzimšanas gada.
2.4. Starta numuri saskaņā ar Latvijas čempionāta Skijoringa nolikumu.
2.5. Starta numuriem obligāti jābūt uz motocikla abos sānos un priekšpusē.
2.6. MX 1 un MX 2 klases startē kopējā braucienā, bet vērtētas tiek atsevišķi gan KBR, gan KAR klasēs.

2.7. Solo Juniori (65cc+85cc kopējais brauciens, atsevišķa vērtēšana), Kvadri Juniori (Q50+Q100 kopējais brauciens, atsevišķa vērtēšana).

 

3. Trases:

3.1. Trasēm jāatbilst vides aizsardzības un LaMSF Skijoringa trašu licencēšanas noteikumiem un LaMSF Skijoringa un/vai LaMSF Motokrosa noteikumu prasībām un sacensību dienā pieņemtām ar trases pieņemšanas aktu

 

4. Drošības noteikumi:

4.1. Sportistu un skatītāju drošībai un vides aizsardzībai jāatbilst LaMSF Skijoringa un/vai LaMSF motokrosa Noteikumu prasībām.

4.2. Sportisti un skatītāji ir personīgi atbildīgi par vides aizsardzības un savas drošības noteikumu ievērošanu.

4.3. Sportistu drošības nolūkos force majeure gadījumos trase var tikt mainīta un/vai saīsināta un braucienu laiki var tikt mainīti un/vai samazināti.

 

5. Sacensību norise:
5.1. Dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar dienas kārtību.

Ja sportists (kross un kvadri) ir pieteicies iepriekšējā dienā elektroniski, tad sacensību dienā viņam jāierodas stundu pirms sava starta, lai reģistrētos sacensībām.
5.2. Startu kārtība:
5.2.1. Ja apvieno vienā braucienā klases Kvadri OPEN un ATV 4×4, klasēs divas starta līnijas – pirmajā Kvadri OPEN, otrajā Kvadri ATV 4×4 (ar sacensību žūrijas lēmumu var tikt mainīta starta kārtība);
5.2.2. Pirmais starts tiek dots Kvadri OPEN klasei;
5.2.3. Kvadru ATV 4×4 klasei starts tiek dots pēc 30. sek. pēc OPEN starta.
5.3. Startu secība saskaņā ar dienas kārtību.
5.4. Latvijas čempionāta un Kausa ziemas motokrosā sacensības notiek vienlaikus/paralēli ar Latvijas čempionātu Skijoringā saskaņā ar Skijoringa nolikumā minēto dienas kārtību.

 

6. Vērtēšana:
6.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists finišējis kontrollaikā un ir nobraukts ne mazāk, kā 60% no līdera veiktās distances.

6.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu

 

Vieta   1v.   2v.   3v.   4v.   5v.   6v.   7v.   8v.   9v.   10v.  11v.  12v.  13v.  14v.  15v.
Punkti    20    17    15    13    11    10    9    8    7    6    5    4    3    2    1

 

6.3. Latvijas čempionāta un Kausa ziemas motokrosā kopvērtējumu nosaka pēc visos Latvijas čempionāta un Kausa notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk – priekšpēdējā braucienā tt.
6.4. Latvijas čempionāta un Kausa ziemas motokrosā katra posma rezultātu nosaka pēc divu braucienu punktu summas, vienādu punktu summas gadījumā, pēc augstākās ieņemtās vietas otrajā braucienā.
6.5. Latvijas čempionāta un Kausa kopvērtējuma uzskaiti veic un apstiprina Skijoringa komisija.
6.6. Visi sacensību dokumenti atrodas LaMSF sekretariātā.

 

7. Apbalvošana:
7.1. Latvijas čempionāta ziemas motokrosā izcīna Latvijas čempiona ziemas motokrosā nosaukumu Kvadri OPEN, KBR MX 1, KBR MX 2, KAR MX1 un KAR MX2 klasēs.
7.2. Latvijas Junioru čempionāta ziemas motokrosā izcīna Latvijas Junioru čempiona motokrosā nosaukumu MX65, MX85, Kvadri 50 un Kvadri 100 klasēs. Gadījumā, ja klasē ir mazāk par 3 dalībniekiem, tā iegūst Kausa statusu

7.3. Latvijas Kausu ziemas motokrosā izcīna Latvijas nacionālā kausa ziemas motokrosā nosaukumu Kvadri ATV 4×4 klasē. Ja sezonas laikā ATV 4×4 klasē ir vismaz 12 dalībnieki, tad šī klase iegūst Latvijas čempionāta statusu.
7.4. Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem.
7.5. Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa posmu uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar posma nolikumu.
7.6. Katra Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa posma godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus un kausus vai medaļas.
7.7. Jebkura fiziska vai juridiska persona var nodibināt savas speciālās balvas, saskaņojot ar organizatoru.

8. Protesti:
8.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min. pēc rezultātu oficiālās paziņošanas. Protests jāiesniedz sekretariātā un tam ir obligāti jābūt reģistrētam.
8.2. Ja protests attiecas uz sacensību nolikumu vai šo noteikumu pārkāpumu, tas jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma atklāšanas, bet jāizskata pēc konkrētā brauciena finiša.
8.3. Protestiem jāpievieno drošības naudu 70 EUR apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek LaMSF Skijoringa komisijai.
8.4. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protests jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, līdz konkrētas klases brauciena beigām (brauciena beigas skaitās no tā momenta, kad ir finišējis pirmais sportists), un jāpiemaksā organizatoram 220 EUR par 4T motora izjaukšanu vai 70 EUR par 2T motora izjaukšanu. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš veicis motora izjaukšanu.
8.5. Citus protestus jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma pamanīšanas un tos jāizskata uzreiz pēc finiša.
8.6. Par pretenzijām brauciena laikā protestu iesniedz pēc brauciena, un tas jāizskata ne vēlāk kā 20 min. laikā
pēc brauciena finiša.

 

9. Oficiālās personas:
9.1. Sacensību žūrija sastāv no sacensību galvenās tiesnešu kolēģijas un LaMSF Skijoringa komisijas nozīmēta pārstāvja.
9.2. Sacensību galvenā tiesnešu kolēģija sastāv no sacensību galvenā tiesneša, sacensību direktora jeb organizatora un tehniskā komisijas pārstāvja.
9.3. Galvenajam tiesnesim jābūt LaMSF licencētam, savukārt sacensību direktoram jeb organizatoram un tehniskās komisijas pārstāvim LaMSF licence ir vēlama.

 

Dienas kārtība

* Pēc Latvijas čempionāta Skijoringa nolikumā minētās kārtības.

Tehniskie noteikumi radžu lietošanai Ziemas motokrosā  šeit