Noteikumi 2016

  

APSTIPRINĀTS
LaMSF Skijoringa komisijā A.Rasmanis 

APSTIPRINĀTS
LaMSF ģenerālsekretārs K.Kuļikovs

2014.gada 19. novembrī

LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJAS

 Skijoringa sacensību noteikumi

Organizatoram par sacensību norisi ir jāinformē vietējā pašvaldība un policijas struktūras. Katrām sacensībām jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai. Sacensībās piedalās sportisti, uzrādot LaMSF vai citu federācijas licenci.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Definīcija. Skijorings ir ziemas sacensības, kurās piedalās ekipāžas- sportisti ar motocikliem un slēpotāji. Tās notiek brīvā dabā, uz sniega seguma trasē, izmantojot  mērenu reljefu vai ūdenskrātuves vai izveidojot mākslīgi no dabīgā vai mākslīgā  sniega.

1.2. Kalendārs. Skijoringa sacensībām jābūt ierakstītam LaMSF pasākuma plānā.

1.3. Tiesiskais pamats. Sacensības nedrīkst būt organizētas pirms sacensību organizators nav ieguvis visu nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar LR likumiem, MK un LaMSF noteikumiem.

2. Motocikli, un to klases

2.1. Skijoringa sacensības tiek rīkotas vairākām motociklu klasēm.

2.2. Skijoringā Motociklu klases nosaka noteiktā kārtībā LaMSF apstiprināts sacensību nolikums:

klase                      

Motocikli                                                           

    Skaidrojums                                                                                  
<85 cm3

65 – 85 (2 – taktu mtc.)

75 – 150 (4 – taktu mtc.)

MTK 

(mazā tautas klase)

No 125 (2 – taktu mtc.)

No 150 (4 – taktu mtc.)

Ielas motocikli ar ielas riepām. (Nevar piedalīties ar Enduro motocikliem, kas ražoti eduro sporta sacensībām).

MMK

(mazā meistaru klase)

No 125 (2 – taktu mtc.)

No 150 – 250 (4 – taktu mtc.)

LTK

(lielā tautas klase)

No 125 (2 – taktu mtc.)

No 150 (4 – taktu mtc.)

Krosa motocikli ar ielas riepām. (Jebkurš motocikls)

LMK

(lielā meistaru klase)

No 201 (2 – taktu mtc.)

No 251 (4 – taktu mtc.)

RTK

(Retro tautas klase)

2 – taktu mtc. atļauts ar bijušo soc. valstu motocikliem (Iž; čž …). Ar gaisa dzesi (nevar būt centrālais amortizators un disku bremzes) ar ielas riepām.

RMK

(Retro meistaru klase)

2 – taktu mtc. atļauts  ar bijušo soc. valstu motocikliem (Iž; čž …). Ar gaisa dzesi (nevar būt centrālais amortizators un disku bremzes) Motocikliem aizmugurē nedrīkst izmantot ceļa motociklu riepas, nedrīkst izmantot riepas ar radzēm.
Vecmeistari

No 125 (2 – taktu mtc.)

No 150 (4 – taktu mtc.)

2.3. Motocikliem jāatbilst LaMSF izstrādāto Skijoringa tehnisko noteikumu prasībām.

 

3. Dalībnieki

3.1. Izņemot starptautisko žūriju (ja tāda sacensībās ir) visi sacensību dalībnieki – sportisti, mehāniķi, treneri, klubu pārstāvji, dienesti un tiesneši ir galvenā sacensību tiesneša pilnvaru  subjekti.

3.2. Sacensībās piedalās sportisti ar derīgām LaMSF skijoringā licencēm, kā arī ārzemju sportisti ar nacionālo federāciju   – FMN licencēm.

3.3.  Vecums tiek noteikts abiem sportistiem:  

klase

Vecums

3 no 5 līdz 15 gadiem
MTK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem

No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem

MMK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem

No 201 (2-taktu mtc.) no 15 gadiem

LTK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem

No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem

LMK no 15 gadiem
RTK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem

No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem

RMK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem

No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem

Vecmeistari kopējais gadu vecums 85 gadi,
braucēja vecums ne mazāk par 45 gadiem.

3.4. Sportistu vecums tiek skaitīts pēc gada. 

3.5. Sacensībās strādā tiesneši ar derīgām licencēm (LaMSF, UEM, FIM). 

3.6. Sportists ir atbildīgs par savu, kā arī viņu apkalpojošo un pavadošo personu rīcību.

4. Tehniskā kontrole

4.1. Tehniskās komisijas priekšsēdētājam ir tiesības jebkurā sacensību laikā pārbaudīt jebkuru ekipējumu, motociklu vai motocikla daļu.

4.2. Sportists ir atbildīgs par savu mototehniku visu sacensību laiku.

4.3. Ja treniņu vai sacensību laikā tiek konstatēts, ka motocikls, ekipējums vai slēpes ir bojātas un var radīt draudus citiem sacensību dalībniekiem, tas nekavējoties jāziņo sacensību žūrijai vai galvenajam tiesnesim. Ja nav iespējams novērst bojājumus, tad galvenā tiesneša pienākums ir izslēgt šo tehniku no treniņa vai sacensībām.

 

5.Trase

5.1. Trase var būt izvietota uz līdzenuma vai stadionā, motokrosa trasē ar mērenu reljefu un uz ūdenskrātuves.

5.2. LaMSF sekretariātā un sacensību žūrijai jābūt pieejamam precīzam trases plānam.

5.3. Trases tiek pārbaudītas pirms sacensībām un pieņemtas ar aktu.

5.4. Pārbaudi veic sacensību žūrijas komisija kas sastāv no LaMSF Skijoringa komisijas nozīmēta pārstāvja, sacensību direktora/organizatora, galvenā tiesneša un Tehniskās komisijas priekšsēdētāja, kuri paraksta trases pieņemšanas aktu.

5.5. Trases parametri:

        ● Trases garums sacensībām nedrīkst būt mazāks par 1500m un garāks par 2000m.

        ● Starta vietas platums ne mazāks par 50m.

        ● Starta taisne – ne īsāka par 80 m, bet ne garāka par 150 m.

        ● Trases minimālais platums – ap 6 m, rekomendējamais platums – ap 8 m.

5.6. Starta līnijām jābūt apzīmētām ar krāsvielu un attālumam starp līnijām jābūt 20 m.

5.7. Trases ārējā un iekšējā malā nedrīkst būt koki,
krūmi, akmeņi, masīvi priekšmeti, un ir jābūt ap 3 m platai drošības joslai. Ja Trases ārējā un iekšējā malā atrodas  koki, krūmi, akmeņi, masīvi priekšmeti, tad tie ir jānosedz ar drošības materiāliem (ķīpas, riepas), lai sportisti negūtu traumas.

5.8. Trasei jābūt norobežotai ar gabarīta karogiem vai sniega vaļņiem, lai nodrošinātu sportistu un skatītāju drošību.

5.9. Starta taisnes pirmā pagrieziena leņķim jābūt ne vairāk par 135o vai 25 m rādiusā.

5.10. Pagriezieni trasē nedrīkst būt asāki par 90o.

5.11. Visas trases garumā jābūt izvietotam pietiekamam daudzumam distances tiesnešu posteņu, kas informētu sportistus par stāvokli trasē.

5.12. Posteņiem jābūt izvietotiem tā, lai distances tiesneši labi varētu pārredzēt trasi un dotie signāli būtu sportistiem labi  redzami, kā arī maksimāli tiktu nodrošināta distances tiesnešu drošība.

6. Pirmsstarta zona

6.1. Pirmsstarta zona ir norobežots laukums ar izeju uz starta zonu, kurā pirms starta tiek novietoti motocikli

6.2. Motocikliem jābūt novietotiem pirmsstarta zonā ne vēlāk, kā 5 min. pirms starta un jāsastājas atbilstoši nolikumā paredzētajā kārtībā.

6.3. Pirmsstarta zonā atļauts uzturēties sportistiem, mehāniķiem, tiesnešiem.

6.4. Pirms ieejas pirmsstarta zonā jābūt novietotam informācijas stendam ar konkrētas klases pirmsstarta izvietojumu.

6.5. Pirmsstarta zonā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

6.6. Pirmsstarta zonā aizliegts smēķēt.

 

7.Starta zona un starta procedūra

7.1. Uz startu drīkst izbraukt tikai pēc starta – finiša tiesneša atļaujas.

7.2. No pirmsstarta zonas pa vienam atbilstoši nolikumā noteiktai kārtībai sportisti brīvi ieņem vietu pie starta līnijas.

7.3. Sportistam, kuram motocikls nav laicīgi  novietots pirmsstarta zonā, pēc starta – finiša tiesnesis atļaujas var ieņemt vietu pie starta līnijas kā pēdējais.

7.4. Sportistiem ir atļauts sagatavot savu braukšanas vietu posmā līdz starta līnijai, bet nav atļauts izmantot nekādas papildierīces.

7.5. Starts tiek dots ar karogu vai šāvienu (ar iedarbinātiem motoriem) no otras starta līnijas:

        ● slēpotājiem ar pieslēpošanu pie motocikla, uz kura atrodas braucējs. 

        ● braucējam ar pieskriešanu pie motocikla, kuru tur slēpotājs.

7.6. Starta veids tiek norādīts sacensību nolikumā.

7.7. Gadījumā, ja sportisti nokavējuši starta vietas ieņemšanu, tad viņiem starts tiek dots 5 min. laikā pēc viņu klases starta, bet pirms došanās trasē tam obligāti jāapstājas pie starta līnijas. 

7.8. Sportisti, kas starta procedūras laikā apzināti traucē citiem sportistiem (kāpj uz slēpēm, aiztiek citas ekipāžās virvi u.tml.) var tikt sodīti atbilstoši sodu tabulai.
7.9. Starta procedūras laikā sportiestam ir tiesības vienu reizi lūgt starta tiesnesi (signalizējot ar paceltu roku vai kā citādi darot to zināmu) atlikt startu uz 30 sekundēm, lai novērstu pēkšņi radušos tehnisko problēmu. 

 

 8. Falšstarts

8.1. Falšstarts ir sportistu, kurš pieslēpo vai pieskrien pie motocikla, kustība no starta līnijas pirms starta signāla.

8.2. Par falšstartu ekipāža tiek apstādināta uz 20 sekundēm pirmo 5 apļu laikā ar melno karogu un dalībnieka numuru uz plāksnītes.

8.3. Sportisti, kas vainojami falšstartā atkārtoti, var tikt sodīti atbilstoši sodu tabulai.

 

9. Braucienu apstādināšana

9.1. Sacensību galvenajam tiesnesim ir tiesības, drošības apsvērumu dēļ vai neparedzētu apstākļu (“force majeure”) gadījumā, apstādināt braucienu pirms laika vai atcelt, kā arī atcelt daļu vai pilnīgi visas sacensības.

9.2. Ja brīdī, kad brauciens tiek apstādināts, vēl nav pagājusi puse no brauciena laika, tad tiek dots atkārtots starts.

9.3. Atkārtotu startu var dot tikai vienu reizi.

9.4. Ja brīdī, kad tiek apstādināts brauciens, ir pagājusi vairāk kā puse no brauciena laika, brauciens tiek ieskaitīts un finiša secība tiek pamatota uz ekipāžu ieņemtajām vietām aplī pirms sarkanā karoga pacelšanas. 

 

10. Kustība pa trasi un palīdzība no malas

10.1. Kustība pa trasi tiek atļauta ekipāžai, kurai ir kontakts starp motociklu un slēpotāju.

10.2. Slēpotājs turas pie virves, kuras garums ir minimāli 4 m – maksimāli 6m. Virve nedrīkst būt ar cilpu.

10.3. Ekipāža nedrīkst braukt pa trasi pretējā virzienā.

10.4. Gadījumā, ja ekipāža izbrauc no trases, tad ekipāžai jāatgriežas trasē maksimāli tuvu tai vietai , no kuras tā izbrauca.

10.5. Ja tiek zaudēts kontakts, vadītājam jāapstājas un jāgaida slēpotājs.

10.6. Ja vadītājs, lai atjaunotu kontaktu, brauc pēc slēpotāja pa apli brauciena virzienā, ekipāžai netiek ieskaitīts šis aplis.

10.7. Nedz vadītājs, nedz slēpotājs nedrīkst atgriezties viens pie otra pretējā virzienā vai saīsinot trasi.

10.8. Slēpotājs nedrīkst atrasties kontaktā ar citu ekipāžu (stumt, vilkt).

10.9. Ekipāža nedrīkst saņemt palīdzību no malas (stumt, vilkt).

10.10. Ekipāžai atļauts saņemt instrumentus un rezerves daļas no mehāniķiem brauciena laikā, ja tas saistīts ar tehnisku bojājumu novēršanu.

10.11. Ekipāža, kura brauciena laikā ar motociklu atgriežas atpakaļ dalībnieku nometnē, nedrīkst atgriezties trasē un turpināt piedalīties braucienā bez tiesneša atļaujas.   

 

11.  Oficiālie signāli

                     Signāls                                                              Nozīme
 Norāde  “5 “

Līdz startam 5 sekundes. Starts tiek dots intervālā

pēc 5 līdz 10 sekundēm.

 Zaļš karogs. Izmanto tikai starta procedūrā.
 Sarkans karogs (mājot). Apstāšanās obligāta visiem sportistiem.
 Melns karogs + plāksne ar ekipāžas numuru Norādītajam sportistam jāapstājas.
 Dzeltens karogs (mājot). Īpaši bīstami! Neapdzīt, nelekt!
 Zils karogs (mājot).

Brīdinājums! Jūs gatavojas apdzīt sportists, kurš

Jūs apsteidz pa apli.

 Brīdinājuma zīme + plāksne ar ekipāžas numuru

Brīdinājums! Jums radušies bīstami apstākļi

pārējiem (velkas virve, tehniski bojājumi).

 Norāde ar ciparu “1”. Apļu skaits līdz finišam.
 Melnbalti rūtots karogs. Brauciena finišs.

Ja ekipāža ignorē dzeltenā karoga signalizāciju, tā saņem sodu atbilstošo sodu tabulai.

12. Rezultāti

12.1. Finišs tiek ieskaitīts pēc pēdējā ekipāžas sportista finiša līnijas šķērsošanas, ja tie ir kontaktā.

12.2. Laiks, kad ekipāža šķērso finiša līniju, tiek fiksēts kā konkrētās ekipāžas finiša laiks.

12.3. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja ekipāža finišējisi kontrollaikā un ir nobraukusi no līdera veiktās distances ne mazāk, kā 60%

12.4. Brauciena uzvarētāja ir ekipāža, kura pirmā šķērso finiša līniju savstarpējā kontaktā.

12.5. Ekipāža netiek uzskatīta par finišējušu, ja tā 5 min. laikā pēc līdera nešķērso finiša līniju.

12.6. Ekipāža netiek uzskatīta par finišējušu, ja tā nav nobraukusi 60% no apļu skaita, ko veicis līderis, vai nav finišējusi savstarpējā kontaktā.

13. Protesti

13.1. Protests tiek iesniegts sacensību  sekretariātā, kas uz protesta uzraksta saņemšanas laiku un to tālāk nodod žūrijas komisijai.  

13.2. Protests jāiesniedz rakstiskā veidā un tam jāpievieno noteikta drošības naudas summa, kura tiek atgriezta, ja protests tiek uzskatīts par pamatotu.

13.3. Ja protests attiecas uz sacensību rezultātiem, tad tas jāiesniedz ne vēlāk kā 20 min. pēc rezultātu paziņošanas.

13.4. Ja protests attiecas uz sacensību nolikumu vai šo noteikumu pārkāpumu, tas jāiesniedz nekavējoties pēc  pārkāpuma atklāšanas, bet jāizskata pēc konkrētā brauciena finiša.          

13.5. Par pretenzijām brauciena laikā protestu iesniedz pēc brauciena, un tas jāizskata ne vēlāk kā 20 min. laikā pēc brauciena finiša.

13.6. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protestētājs papildus iemaksā drošības naudas summu.  

13.7. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, bet pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš veicis motora izjaukšanu.

14. Sacensību drošība un vides aizsardzība

14.1. Par drošības normu izpildi, kas minēti šajos noteikumos, ir atbildīgs sacensību organizators.

14.2. Organizatoram jānodrošina kārtība sacensību laikā.

14.3. Par noteikumu 5.punkta ” Trase” izpildi ir atbildīgs sacensību organizators.

14.4. Ja motociklam ir atlūzusi kāda detaļa, kas apdraud sportistu drošību, tad defektu jānovērš nekavējoties.

14.5. Ekipāža nedrīkst braukt pa trasi pretējā virzienā.

14.6. Slēpotājam virve nedrīkst atrasties aiz viņa (vilkties pa zemi).

14.7. Sacensību laikā skatītājus jābrīdina par to, ka viņi nedrīkst atrasties uz trases un trases drošības zonās, kā arī starta un finiša zonās brauciena laikā, kas apdraud skatītāju un sportistu drošību.

14.8. Izmēģinot motociklu, obligāti jālieto aizsargķivere.

14.9. Smēķēt aizliegts!!!  

● tehniskās kontroles zonā.
● starta/finiša zonā;
● slēgtajā parkā;
● pirmsstarta zonā;

14.10. Veicot degvielas uzpildi, eļļas maiņu, motocikla sagatavošanas darbus vai remontu nedrīkst piesārņot apkārtējo
vidi.

14.11.  Aizliegts atstāt aiz sevis atkritumus un atstrādāto eļļu.

14.12.  Nedrīkst atrasties organizatora norādītās aizliegtās zonās.

14.13.  Sargāt mežus, krūmus un ūdeņus apkārt trasei.

14.14. Par vides aizsardzības un drošības prasību neievērošanu atbild personīgi  sportisti un publika..

15. Medicīna

15.1. Katras sacensības jānodrošina vismaz ar 1 operatīvo medicīnas transporta līdzekli, kuru apkalpo kvalificēts medicīnas personāls, kas darbojas sacensību galvenā ārsta vadībā.

15.2. Sacensības atļauts turpināt, ja trasē brauciena vai treniņa laikā atrodas vismaz viens operatīvais medicīnas transporta līdzeklis.

15.3. Pirms sacensībām sacensību organizatoram un galvenajam ārstam jāsaskaņo ievainoto evakuācijas ceļš.

15.4. Par sacensību norisi ir rakstiski jāinformē tuvākā slimnīca.

15.5. Traumas gadījumā atļauju par turpmāko piedalīšanos sacensībās dod sacensību galvenais ārsts, iesniedzot ziņojumu sacensību sekretariātā.

15.6. Traumu aktus jānodod LaMSF sekretariātā.

.

16. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

16.1. Pirmsstarta zona, dalībnieku nometne , starta/finiša zona, jānodrošina ar ugunsdzēšanas inventāru.

 

17. Prasības tiesnešiem un viņu darba vietā

17.1. Sacensībās strādā tiesneši ar derīgām licencēm (LaMSF, UEM, FIM). 

17.2. Distances tiesnešu vestes nedrīkst būt sarkanā  vai dzeltenā krāsā.

17.3. Hronometrāžas un apļu skaitīšanas dienestam jābūt izvietotam vienā līnijā ar finiša līniju, kurai jābūt vertikāli un skaidri apzīmētai.

17.4. Minimālais tiesnešu vecums ir 16 gadi.

 

18. Dalībnieku nometne

18.1. Nometnei jābūt izvietotai ar tiešu izeju uz starta/finiša zonu.

18.2. Dalībnieku nometnei jābūt apgādātai ar tualetēm, atkritumu tvertnēm, ugunsdzēšanas aparātiem un informācijas stendu.

18.3. Dalībnieku nometnē ar mototehniku nav atļauts pāŗvietoties ātrāk par 10 km/h.

Izmēģinot mototehniku, obligāti jālieto aizsargķivere.

19. Infrastruktūra

19.1. Informācijai par norisi trasē jābūt pieejamai sportistiem un publikai.

19.2. Sportistu un publikas ērtībām iespēju robežās jānodrošina:

          ● pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem;

          ● automašīnu stāvvietas;

          ● tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas esamību;

          ● nepieciešamo skaitu labierīcību.

 

20. Sodi

20.1. Mutisks brīdinājums. Pielietojams gadījumos, kad pārkāpums ir maznozīmīgs, ir izdarīts pirmo reizi šajās sacensībās, nav radījis būtiskas sekas.

20.2. Laika pielikšana (10 – 30 sek.) vai izslēgšana no brauciena. Pielietojams gadījumos, kad sportists ir ieguvis kādas priekšrocības

         attiecībā pret citiem sportistiem.

20.3. Naudas sods (10 – 100 €). Pielietojams tad, kad noteikumi ir pārkāpti, bet sportists nav ieguvis nekādas priekšrocības,

         kā arī tad, ja laika pielikšanu nevar piemērot, bet izslēgšana ir par bargu, kā arī gadījumos, kad noteikumus

         pārkāpis sportistu pavadošais personals.

20.4. Izslēgšana no brauciena. Sportists tiek izslēgts no konkrētā brauciena, bet drīkst piedalīties citos šo sacensību braucienos.
20.5. Diskvalifikācija. Sportists tiek diskvalificēts uz visu sacensību dienu. Šo sodu piemēro par atkārtotu pārkāpumu vai īpaši smagu pārkāpumu

20.6. Ja sportists atsakās pildīt sacensību direktora vai galvenā tiesneša pamatotas prasības, sportists tiek diskvalificēts uz visu dienu un viņa pārkāpums tiek nodots izskatīšanai LaMSF Disciplinārajā un arbitrāžas komisijā.

20.7. Par necenzētu vārdu lietošanu draud naudas sods līdz 30 € un/vai izslēgšana no sacensībām.

20.8. Naudas sods samaksājams LaMSF sekretariātā. Nenorēķināšanās gadījumā sportists netiek pielaists pie nākamajām sacensībām.

20.9. Par smēķēšanu neatļautās vietās draud naudas sods līdz 15 €.

20.10. Sodi, kādi piemērojami par attiecīgiem šo noteikumu pārkāpumiem (Sodu tabula).

 

Sacensību noteikumu punkts

Tehnisko  noteikumu punkts         

Piemērojamais sods

2.3., 4.3., 7.8.

4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 7.1., 8.1., 8.4., 9.1., 9.2., 9.3., 12.1., 12.2., 13.2., 13.3., 14.1., 14.3.  

Mutisks brīdinājums / Izslēgšana no brauciena / Diskvalifikācija

 3.6., 14.11.

                                          

 Mutisks brīdinājums / Naudas sods

 3.4., 10.3., 14.5. 

 

 Diskvalifikācija

 6.6.

 10.3.

 Mutisks brīdinājums

 6.7., 13.6., 20.9.

 

 Naudas sods 

 8.2.

 

 Laika pielikšana 20 sec.

 8.3. 

 

 Izslēgšana no brauciena / Diskvalifikācija

 10.6., 11.10. 

 

 Neieskaita 1 apli

 10.7.

                                                        

 Izslēgšana no brauciena

 10.9., 10.10., 14.4.

 4.2., 10.2., 14.2.

 Mutisks brīdinājums / Izslēgšana no brauciena